NGV ROTTERDAM EN OMSTREKEN

Bestuurslid Roelof Vennik

Roelof Vennik is sinds 1978 lid van de NGV afdeling Rotterdam en omstreken en heeft een zeer indrukwekkende staat van dienst.

In 1989 werd hij door Dr. Michel Doortmont, die toen voorzitter was, gevraagd voor de functie van secretaris voor het afdelingsbestuur. Enkele jaren later werd hij voorzitter van de afdeling welke functie hij tot 1999 vervulde. Hij vertrok in dat jaar naar het Hoofdbestuur, maar bleef de afdeling trouw als algemeen bestuurslid. Nadat hij in 2013 uit het HB vertrok, werd hij opnieuw voorzitter van onze afdeling en is dit vandaag de dag nog steeds.

Binnen het Hoofdbestuur vervulde Roelof de functie van landelijk voorzitter van 2006 tot 2013. Naast zijn functie als voorzitter was hij bestuurder van een aantal andere organisaties op genealogisch gebied. Zo was hij lid van de Raad van Toezicht van het Centraal Bureau voor Genealogie van 2006 tot 2013, voorzitter van het overleg Grote Genealogische Organisaties vanaf 2013, bestuurslid en voorzitter van de Caledonian Society, secretaris en voorzitter van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde en sinds 2010 lid van het Bureau Permanente, een internationale organisatie die de 2-jaarlijkse congressen op het gebied van Heraldiek en Genealogie bijeen laat komen.  Al decennialang is hij afgevaardigde naar de Algemene Vergadering van de NGV.

Roelof begon rond 1970 met genealogie toen hij 16 jaar oud was. Sindsdien nam de beoefening van de Genealogie een belangrijk deel van zijn leven in beslag. Jarenlang was hij docent Stamboomonderzoek aan een aantal Volksuniversiteiten en deed hij ervaring op als beroepsgenealoog.

Hij publiceerde een aantal boeken zoals: Gids voor Stamboomonderzoek, Heraldiek, oorsprong en betekenis, Migranten en Passanten, Geschiedenis van Hillegersberg en Handleiding voor Stamboomonderzoek. Daarnaast schreef hij een groot aantal publicaties (eigen monografieën en ca. 250 artikelen in: GensNostra, Family History (GB), 1340 periodiek NGV Rotterdam e.o., 11 en 30 periodiek NGV afd. Friesland, periodiek NGV afd. Drente, Mededelingen The Caledonian Society en GEM (Genealogisch Erfgoed Magazine).

Veel van zijn onderzoeksresultaten bewaart hij in de computer met het programma GensDataPro. Hij heeft een bestand van 45.000 personen dat vrijwel uitsluitend bestaat uit eigen kwartieren en personen die op één of andere manier aan hem verbonden zijn, zoals zijn 1e echtgenote, zijn huidige echtgenote, aangetrouwde ooms, tantes, zwagers en schoonzussen, maar ook die van de kinderen.

In 2012 Was Roelof mede-organisator en lid triumviraat voor het Internationale Congres voor Heraldiek en Genealogie te Maastricht.
In 2005 werd hij benoemd tot Honorary Fellow of the Institute for Heraldic and Genealogical Studies in Canterbury.

Momenteel is Roelof bezig met een boek over IJsselmonde, een kwartierstaat Peterse, gaten in de eigen kwartierstaat en het familiearchief Wagner-Reesink. Het rijke familiearchief geeft een goed tijdsbeeld en van het leven van zijn schoonouders Mr.Dr. A.Ph. Wagner en Hendrika Reesink. Zo schreef zijn schoonmoeder meer dan 120 brieven naar huis toen ze in Engeland en in Leiden studeerde. Dit deel van het archief bevat een aantal leuke stukken, zoals enige correspondentie tussen zijn schoonmoeder en de latere koningin Juliana hoofdzakelijk uit de tijd toen ze in Leiden studeerden.